Regulamin desmax.pl

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS desmax.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem internetowym desmax.pl prowadzonego przez TIORO Sp. z o.o., ul. Towarowa 22, Tarnowskie Góry ( 42 – 600 ), NIP: 6452545304, REGON: 363277795, KRS: 0000601100, której kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 5.000,00 zł / dalej: Administrator /. Kontakt z administratorem możliwy jest na adres wskazany w zdaniu pierwszym lub pod adresem poczty elektronicznej [email protected]
 2. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika serwisu, w tym osób dokonujących zakupu Produktów i Usług.
 3. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu, nawet bez zakładania Konta, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu i są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Akceptacja Regulaminu i założenie konta w serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika oraz innych Usług opisanych w niniejszym dokumencie.
 6. Serwis desmax.pl stanowi własność Administratora, będącego jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest on uprawniony do dodawania, edycji, zmiany oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania, wszelkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz zbiory danych Administratora, podlegają ochronie prawnej. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w jego treści określenia, otrzymują następujące znaczenie:
  1. Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1.;
  2. Hasło – unikalny ciąg znaków stworzony przez Użytkownika, zapewniający mu dostęp do Konta Użytkownika;
  3. Klient – podmiot zawierający ze Sprzedawcą Umowę na wykonanie usługi i/lub sprzedaż produktu;
  4. Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędne do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu;
  5. Login – adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail), służący jego identyfikacji, wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji;
  6. Regulamin – warunki świadczenia usług poprzez serwis;
  7. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  8. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym desmax.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi serwis, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Administratora;
  9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
 1. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z właścicielem serwisu, w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez właściciela serwisu w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. Produkty – produkty, których sprzedaż oferuje Sprzedawca w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z dostępu do Serwisu, będąca osobą fizyczną iposiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 2. Zamówienie – dokonanie zakupu Produktu i/lub Usługi, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.

§ 3. PRZEDMIOT I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Produktów i Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. Użytkownik, dokonując zakupu Produktów i/lub Usług, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Produktu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z właścicielem serwisu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

§ 4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

 1. Właściciel serwisu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług elektronicznych.
 2. Właściciel serwisu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Właściciel serwisu zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi elektronicznej.
 4. Właściciel serwisu zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem. Celem wyeliminowania bądź zmniejszenia zagrożenia związanego z korzystaniem z tych usług, Użytkownik zobowiązany jest podejmować działania niezbędne do ochrony urządzenia (w szczególności zainstalowania programu antywirusowego), za pomocą którego korzysta z Serwisu Administratora.
 5. Aktualna informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi elektronicznej, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies) zawarta została w Polityce prywatności Serwisu.
 6. Celem skorzystania z Serwisu, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Właściciela serwisu:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet;
  2. połączenie z siecią Internet;
  3. posiadanie przeglądarki stron internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, z włączoną obsługą plików cookies, obsługującej szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania i usunięcianieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu.

§ 5. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych, w tym adresu e-mail.
 2. Po dokonaniu Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem serwisu. Treść umowy stanowi niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego.
 3. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu poza postanowieniami, co do których wymaga się wyrażenia zgody w sposób odrębny, za pomocą checkbox’a lub wyświetlanego okna informacyjnego. Złożenie zamówienia, niezależnie od dokonanej rejestracji, oznacza zgodę na związanie się Regulaminem.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie czynności prawnych przy korzystaniu z Serwisu;
  2. jest świadomy o ponoszonej odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Serwisu za utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności Hasła; dostęp osób trzecich do urządzeń końcowych Użytkownika oraz wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu Konta Użytkownika;
  3. jest świadomy, iż podanie nieprawdziwych danych lub informacji, a także posłużenie się cudzymi danym w celu korzystania z Serwisu oraz Usług Serwisu, może podlegać odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. Po poprawnym uzupełnieniu pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY I DOSTARCZENIE PRODUKTÓW

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem możliwe jest poprzez zakup Produktu w Serwisie.
 2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotówkach, wedle obowiązującej w dacie zawarcia Umowy stawki tego podatku. W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie, w tym również wprowadzenia nowych Produktów i wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian.Poza wypadkami przewidzianymi przepisami prawa zmiana cen nie dotyczy Produktów zakupionych wcześniej przez Użytkownika.
 3. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Produktu Administrator wysyła na wskazany przez Użytkownika adres elektroniczny informację dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy oraz o przedmiocie zamówienia, cenie zakupu Produktu, kosztach i sposobie jego dostawy, sposobie i terminie zapłaty oraz sposobie i terminie odstąpienia od umowy i kosztach z tym związanych.
 4. Sprzedawca wystawi i dostarczy Użytkownikowi zakupiony Produkt wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Użytkownikmoże wyrazić zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną.
 5. Warunkiem wydania oraz dostarczenia Produktu jest opłacenie należności związanej z jego zakupem, które może nastąpić:
  1. w drodze przelewu bankowego na konto Sprzedawcy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu w Serwisie;
  2. poprzez system płatności PayU, PayPal, bądź inny aktualnie dostępny w Serwisie;
  3. przy odbiorze, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.
 6. Opis przelewu powinien zawierać informacje na temat numeru zamówienia zleconego przez Klienta. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Produktu, zamówienie uznaje się za nieważne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik uzgodni z Administratorem inny termin zapłaty.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest w jeden z następujących sposobów
  1. kurierem na podany adres przez składającego zamówienie,
  2. osobiście w miejscu sprzedaży bezpośredniej.
 8. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po złożeniu i opłaceniu (w przypadku wyboru płatności przelewem lub przez system płatności PayU, PayPal, bądź inny aktualnie dostępny w Serwisie) zamówienia w Serwisie. Koszt wysyłki podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Serwisie.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (którego formularz Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej pod adresem desmax.pl/odstapienie) w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Administratora.
 4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Administrator prześle Konsumentowi na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytym Produktem i/lub Usługą. W przypadku braku zwrotu Produktu termin nie biegnie. Administrator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Administrator zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Administratorowi Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego Produktu tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z jej uwzględnieniem przez administratora.
 5. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Administratora odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.

§ 9. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie nowej wersji dokumentu.
 3. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem.
 4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowy opis oferowanych Produktów znajduje się w Serwisie desmax.pl. Zamieszczone materiały promocyjne dotyczące poszczególnych Produktów mają charakter przykładowy.
 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora.
 3. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Administratorem, a Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.
 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Załączniki: